Menu
ZŠ a MŠ Bánov
ZŠ s MŠBánov

Štatút školskej rady

 

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA

Žiacka školská rada je samosprávna skupina žiakov, ktorí ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde parlamentu, predkladajú návrhy na nové aktivity v škole a hľadajú riešenia aktuálnych problémov. Mala by vytvoriť medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi.

 

1.1    ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Žiacka školská rada je zložená zo žiakov 5. až 9.ročníka a jedného  pedagogického pracovníka.

2. Sídlom žiackej školskej rade je ZŠ s MŠ Bánov, kpt. Nálepku 43, 941 01 Bánov.

 

1.2    POSLANIE

Poslaním žiackej školskej rady je:

1. Riešenie výchovno-vyučovacích problémov

2. Navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole

3. Vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi

4. Hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov

5. Monitorovanie náznakov šikanovania a xenofóbie

6. Riešenie priestupkov žiakov voči školskému poriadku.

 

1.3   CIEĽ ČINNOSTI ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY 

1. Žiackou školskou radou budeme viesť žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti a nedisciplinovanosti.

 2. Cieľom je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov, zážitkovou formou si v „malom“ vyskúšať školu demokracie a života.

 

1.4   ORGANIZÁCIA ČINNOSTI ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY 

1. Žiaci  5. až 9. ročníka si zvolia na triednickej hodine dvoch  žiakov, ktorí budú triedu zastupovať v žiackej školskej rade. V prípade nespokojnosti s jeho činnosťou  majú právo týchto žiaka odvolať hlasovaním v triede a zvoliť si nového. /Včas o tom informujú predsedu  alebo podpredsedu ŽŠR/. Zvolený žiak si vyberie svojho zástupcu, ktorý ho bude zastupovať v prípade neprítomnosti.

2. Funkčné obdobie členov žiackej školskej rady je jeden školský rok.

3. Zástupcovia žiackej školskej rady si medzi sebou zvolia predsedu, podpredsedu a

zapisovateľa, alebo dodatočne určia koordinátorov pre jednotlivé krátkodobé, prípadne dlhodobé úlohy.

4. Zástupcu pedagogického zboru určí riaditeľ školy. Určený pedagóg do rokovania vstupuje len vo výnimočných prípadoch, ak žiaci potrebujú radu, alebo pomoc a jeho vstup je len usmerňujúci, nie prikazujúci.

5. Ak si jednotliví zástupcovia ŽŠR neplnia svoje povinnosti načas, resp. vôbec, alebo hrubo porušia školský poriadok, môžu byť odvolaní iba členmi ŽŠR.

6. Riaditeľ školy alebo zástupca školy je čestným členom  predsedníctva.

7. Dospelí členovia ŽŠR majú pri hlasovaní iba poradný hlas.

8. V prípade rovnosti hlasov má predseda právo dvoch hlasov.

9. ŽŠR bude zasadať raz do mesiaca, termín si určia členovia na svojom zasadnutí. Zasadnutia ŽŠR zvoláva predseda. Ten vedie i rokovanie, ale vedením zasadnutia môže poveriť aj ktoréhokoľvek člena parlamentu. 

 

1.5   ROKOVANIE ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

1. Program na rokovanie ŽŠR pripravuje jeho predsedníctvo.

2. Súčasťou každého zasadnutia môžu byť pripomienky žiakov na vedenie školy ma pedagogický zbor a naopak. 

3. Predsedníctvo ŽŠR  má  právo  zvolať  aj  mimoriadne  zasadnutie   na   návrh ktoréhokoľvek člena, pedagogického pracovníka, pokiaľ uzná, že predložené problémy

sa musia okamžite riešiť.

4. Pri prijímaní rozhodnutí je treba účasť nadpolovičnej väčšiny členov školského parlamentu. 

5. Uznesenia sú platné, ak s nimi súhlasí nadpolovičná väčšina účastníkov.

 

1.6  PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA  ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

Práva:

1. Zúčastňovať sa zasadnutí, zapájať sa do diskusie, podávať návrhy, podnety a pripomienky

    k činnosti  ŽŠR.

2. Slobodne vyjadriť svoj názor.

3. Požiadať o mimoriadne zvolanie  ŽŠR, v prípade nutnosti riešenia problému.

4. Zúčastňovať sa na podujatiach  ŽŠR, využívať výhody poskytované parlamentom.

5. Právo spolurozhodovať o činnosti, voliť a byť volený.

 

 Povinnosti:

1. Pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí  ŽŠR.

2.Zodpovedne si plniť zverené úlohy.

3. Aktívne pomáhať a zúčastňovať sa podujatí organizovaných  ŽŠR.

4. Dbať na kultúru prejavu a reči  /Počúvať diskutujúceho, nezosmiešňovať ho, spisovne                     sa   vyjadrovať  vo svojich vystúpeniach/.

 

1.7 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento štatút bol schválený  na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 04.09.2020 a od tohto dňa nadobúda platnosť.      

 

Riaditeľka školy: Mgr. Denisa Slížová

Pedagogický koordinátor: Mgr. Lucia Énekešová                 

           

 

Žiaci

Zápis do 1. ročníka

Vážení rodičia budúcich prváčikov, ponúkame Vám možnosť zapísať Vaše dieťa do 1. ročníka na našej základnej škole. Stačí, ak Vaše dieťa v čase nástupu do školy dovŕši 6 rokov a dosiahne školskú spôsobilosť.

Slávnostný zápis bude prebiehať v priestoroch Základnej školy s materskou školou Bánov  9. apríla 2024 od 14,00 do 18,00 hod. a 10. apríla 2024 od 10,00 do 12,00 hod.

d

oznam o zápise 

Využite možnosť elektronickej prihlášky na :

https://zsbanov.edupage.org/register/

Predškoláci v najlepšej škole za rohom

ihttps://www.youtube.com/watch?v=6_WsjhojPs8&ab_channel=ObecB%C3%A1nov

Fotomapa našej ZŠ s MŠ Bánov

Fotomapu našej ZŠ s MŠ Bánov, letecký pohľad našej školy  a blízkeho okolia si môžete pozrieť na nasledujúcom linku :

https://www.travelvirtual.eu/zakladna-skola-s-materskou-skolou-banov/

s

Kalendár podujatí

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

V júli prepelica volá žencov do poľa.

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Sviatok

Meniny má Nina, Fortunát, Fortunáta


​​